.

НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЗАОЧНО-ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
ПРО ЦЕНТР

Наші публікації і патенти

 Iрина Бабенко. Здобуття вищої освіти за допомогою сучасних технологій дистанційного навчання // Львiвська Пошта №6 (2131) 27 лютого 2019

 Мазур М.П. Розроблення системи off-line проміжного (модульного) тестування з фото-відео фіксацією, яка попереджує використання студентами недозволених інформаційних засобів / М. П. Мазур, М.Л.Яновський // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі: Матеріали 9-ї науково-практичної конференції. м. Львів 21-23 листопада 2017 року. – Львів: Дослідно-видавничий центр наукового товариства ім..Шевченка, 2017. – с.106-112.

 Мазур М.П. Підготовка фахівців в умовах сучасного інформаційного суспільства в контексті розвитку дистанційного навчання в Україні // Сучасні технології у машинобудуванні: До ювілею Ф.Я.Якубова: Збірник наук. статей/ Уклад. А.І.Грабченко; За заг. Ред. А.І.Грабченко. – Харків: НТУ «ХПІ», 2007.- С.476-481.

 Мазур М.П. Розвиток дистанційного навчання в Україні як складової інформатизації сучасного суспільства. - Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. - №1, 2007. – с. 71-75.

 Мазур М.П., Яновський М.Л. Нова модель цифрової дистрибуції на прикладі навчального процесу // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – Хмельницький, 2009. - №1. – с.159-166.

 Мазур М.П. Розробка методичних підходів та програмна реалізація індивідуального об’єктно-орієнтованого навчання // Програмне забезпечення в сфері освіти і науки: матеріали ІІ міжнародної наук.-практ. конф., 12-13 травня 2010 р., Київ: УкрНЦ РІТ, 2010. – с.71-72.

 Мазур М.П. Особливості розробки віртуальних практичних інтерактивних засобів навчальних дисциплін для дистанційного навчання / Мазур М.П., Петровський С.С., Яновський М.Л. // Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Випуск 7. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2010. – с.40-46.

 Мазур М.П. Цифровая дистрибуция сертифицированного учебного материала и сопутствующих информационных ресурсов / Мазур М.П., Яновський М.Л. // Сучаснi технологiї: Збірник наукових праць. Випуск 6. – Харкiв: НТУ "ХПI", 2011. – с.297-307.

 Мазур М.П., Яновський М.Л. Концепція побудови і основні складові інформаційної системи дистанційного навчання ВНЗ // Дистанційна освіта України: Матеріали міжнародної наук.-практ. конф., 02-04 листопада 2011 р., Харків: ХНАДУ, 2011. – с.351-356.

 Бармак А.В. Подход для моделирования структуры предметной области в виде n-мерного куба /Бармак А.В., Яновский М.Л. // Управляющие системы и машины (УСиМ). - 2011. No.1 - ст. 70-78

 Яновський М.Л. Вертикаль поддержки принятия решений или почему 2+2 не всегда равно 4 // ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ МЕНЕДЖМЕНТА №4/2012 стр. 13

 Мазур М.П., Яновський М.Л., Ваврашко А.А. Концепція побудови та основні складові інформаційно-аналітичної системи картографічного відображення статистики дорожньо-транспортних пригод // Сучасна спецiальна технiка №3(34), 2013 - с.123-131.

 Мазур М.П., Яновський М.Л. Розроблення системи of-line проміжного (модульного) тестування з фото-відео фіксацією, яка стимулює студента до виконання вимог і правил проведення контрольних заходів // ISSN 1998-6939. Інформаційні технології в освіті. 2015. № 22

 Патент №88201 "СПОСІБ ПРОТОКОЛЮВАННЯ ON-LINE ТЕКСТОВОГО СПІЛКУВАННЯ З ВІДЕОФІКСАЦІЄЮ"

 Патент №98343 "СПОСIБ IНДИВIДУАЛЬНОГО ПIДХОДУ У ПIДБОРI ТА ФОРМУВАННI ЦИФРОВОГО КОНТЕНТУ В СИСТЕМI ЦИФРОВОI ДИСТРИБУЦII"

 Яновський М.Л., Мазур М.П., Гладкий Я.М., Скиба М.Є. Інформаційна система бази знань навчального процесу за дистанційною формою. - Свідоцтво про реєстрацію авторського права №10243 від 14.06.2004 р.