.

НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЗАОЧНО-ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
ПРО ЦЕНТР

Загальна інформація

 Хмельницький національний університет

 - один з найбiльших в Українi вищих навчальних закладів, який забезпечує пiдготовку близько 1500 студентiв в рiк. За весь час iснування, з 1965 року, ХНУ пiдготував бiльш, нiж 250000 фахiвцiв. В навчальному процесi задiяно 44 кафедри, 808 викладачiв, з них 44 професора, 443 кандидата наук, 4 академiка Академiй наук України, один лауреат Державної премiї та три заслужених дiячi наук України.

 Навчальний Центр заочно-дистанційної освіти

 - вiдкрито в 2017 роцi на базі Центру дистанційного навчання, що існував з 2001 року. Наша адреса: 29016, мiсто Хмельницький - 16, вулиця Iнститутська, 11, навчальний корпус №4, ауд. 4-308 і 4-310. Керiвник Навчального Центру заочно-дистанційної освіти: професор Мазур Микола Петрович.

 В університеті здійснюється пiдготовка бакалаврів і магістрів за такими спеціальностями: економіка, менеджмент, прикладна механіка, радіотехніка, електронні апарати, комп'ютерна інженерія, хімічна технологія та інженерія, легка промисловість, зварювання, педагогіка, філологія за найвищим рівнем акредитації. Форми навчання: денна, заочна, дистанцiйна.

 Рівень і стан матеріальної бази університету відповідає сучасним вимогам. Університет розміщений у 7-ми навчальних та науково-виробничих корпусах загальною площею 44,6 тис.кв.м. До послуг студентів і науковцiв понад 120 аудиторій, навчальних кабінетів та лабораторій, обладнаних науковим устаткуванням, промисловими зразками, макетами, телевізійною та електронно-обчислювальною технікою.

 В університеті розроблена і впроваджена в навчальний процес система безперервної комп'ютерної підготовки, яка грунтується на наскрізних програмах із використанням комп'ютерів та специфічних пакетів програм для кожної спеціальності і має відповідне матеріально-технічне та методичне забезпечення. Функціонує 17 дисплейних класів на 700 місць, функціонує центр SolidWorks, на базі якого студенти освоюють технології тривимірного моделювання та аналізу, а також мають змогу отримати сертифікати міжнародного зразка. Функціонує навчально-технічний центр HAAS, який дозволяє набути практичних навичків з управління та програмування сучасних металорізальних верстаті, ввведена в дію локальна комп'ютерна мережа на базі обладнання фірми DIGITAL, є вихід у світову мережу інформаційного забезпечення Internet.

 Університет має сучасну науково-технічну бібліотеку, її фонд налічує понад 1 млн. томів вітчизняної та зарубіжної літератури з профілю ВНЗ, а також навчальної, суспільно-політичної, художньої літератури. Щороку до бібліотеки надходить 20...30 тис. примірників книг, 350 назв періодичних видань. У бібліотеці створені всі умови для самостійної творчої роботи. До послуг читачів 5 абонементів, 5 спеціалізованих читальних залів, створено великий довідниковий апарат. В бiблiотецi працює зал електронних каталогiв та науково-технiчної лiтератури. Працює зал дипломного проектування, Интернет-термiнали.

 

Реалізовані нами проекти в області інформаційних технологій

 1. Інформаційна система дистанційного навчання Хмельницького національного університету. Початок проекту 2001 рік. Розроблені основні складові інформаційної системи: база знань, база даних, система керування-електронний деканат. База знань, побудована на принципах єдиного координатного інформаційного простору, на сьогодні включає понад 1100 дистанційних курсів, 2828 контролюючих тестових завдань, що складаються із 225336 тестових запитань, та 52 віртуальні лабораторні роботи. В рамках проекту до 2000 студентів здобувають вищу освіту за 11 напрями і спеціальностями повного, скороченого термінів навчання і одержання другої вищої освіти.

 2. Проект на замовлення Міністерства освіти і науки України, ІТ / 488 - 2007 «Створення дистанційних курсів та їх використання в підготовці сучасних спеціалістів». Було підготовлено понад 500 дистанційних курсів і передано у користування МОН України.

 3. Проект на замовлення Міністерства освіти і науки України, № ІТ /584 - 2009 "Науково-прикладні основи програмного і методичного забезпечення уніфікованої системи дистанційного навчання на базі банку дистанційних курсів при МОН України". На основі співпраці із НТУУ «КПІ» розроблені основні принципи побудови інформаційної системи навчального процесу за дистанційною формою із використанням банку дистанційних курсів. Проведено заповнення банку понад 300 дистанційними курсами, створено інформаційний сайт дистрибуції навчальних ресурсів банку.

 4. Проекти на замовлення Департаменту ДАІ МВС України та Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) «Доопрацювання, адаптація і програмно-технічний супровід автоматизованої інформаційної системи АІПС «ДТП»» і проект "Програмно-технічне супроводження і вдосконалення, загальнодержавної автоматизованої інформаційно-пошукової системи обліку дорожньо-транспортних пригод (далі - АІПС "ДТП") і отримання ДДАІ та Замовником відомостей з АІПС "ДТП". Проекти і створена у їх рамках інформаційна система впровадженні у всіх підрозділах Департаменту ДАІ МВС України та МТСБУ.