.

НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЗАОЧНО-ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
ДИСТАНЦIЙНЕ НАВЧАННЯ

Вільний вибір дисциплін - індивідуальний підхід до формування навчального плану кожним студентом

 

"Тільки за допомогою освіти
може людина стати людиною."
Іммануїл Кант

 Всією своєю діяльністю наш Університет намагається дати своїм студентам саме якісну професійну освіту, прищепити культуру, підняти духовний рівень студента, а не тільки забезпечити вузькими фаховими знаннями в рамках обраної спеціальності.

 • Будучи нашим студентом, Ви маєте можливість не тільки отримати загальні знання і навички за своєю спеціальностю, але і більш глибоко спеціалізуватися у цій або іншій області, яку вважатимете для себе корисною в майбутньому.

 Ми пропонуємо Вам самостійно сформувати 25% Вашого навчального плану за допомогою широкого каталогу сертифікованих вибіркових дисциплін, які будуть Вам корисні для Вашого духовного становлення, персонального зростання як особистості.

 Бажаємо успіху у Вашому виборі!

 Довідкова інформація:

 Зміст вищої освіти фахівця з певної спеціальності визначається освітньо-професійною чи освітньо-науковою програмою, яка складається з обов’язкової та вибіркової частин. Обов’язкову частину Освітньої програми формують навчальні дисципліни, які забезпечують нормативний зміст освіти, що визначається освітнім стандартом.

 Вибіркову частину навчального плану складають навчальні дисципліни, які пропонуються кафедрами університету здобувачам вищої освіти для вибору студентом з метою: задоволення їхніх освітніх і кваліфікаційних запитів з урахуванням регіональних потреб та потреб суспільства; здійснення поглибленої підготовки за спеціальностями та спеціалізаціями, що визначають характер майбут¬ньої діяльності та відповідають вимогам ринку праці; ознайомлення із сучасним рівнем наукових досліджень в інших галузях знань та розширення або поглиб-лення результатів навчання за загальними компетентностями; сприяння академічній мобільності здобувача вищої освіти та його особистим інтересам; формування загальних компетентностей та універсальних навичок особи тощо.

 Вибір навчальних дисциплін здобувач вищої освіти здійснює у процесі формування індивідуального навчального плану протягом 10 днів з початку кожного семестру в межах, передбачених відповідною Освітньою програмою та навчальним планом, з дотриманням послідовності їх вивчення відповідно до структурно-логічної схеми підготовки фахівця. Здобувачі вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником відповідного факультету.

 Обсяг вибіркових навчальних дисциплін має становити не менше як 25 відсотків від загального обсягу Освітньої програми. Співвідно¬шення між циклами дисциплін вільного вибору загальної і фахової підготовки рекомендується в межах від 1/3 до 2/3 від загального обсягу вибіркової частини Освітньої програми

Каталог сертифiкованих дисциплiн
для вiльного вибору студентами дистанцiйної форми навчання,
що навчаються на магiстра

Каталог сертифiкованих дисциплiн
для вiльного вибору студентами дистанцiйної форми навчання,
що навчаються на бакалавра