.

НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЗАОЧНО-ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
ДИСТАНЦIЙНЕ НАВЧАННЯ

Дистанцiйне навчання - дуже зручна органiзацiя навчального процесу

 Дистанцiйне навчання - це нова органiзацiя навчального процесу, що базується на принципах самостiйного навчання студента. Середовище навчання характеризується тим, що студенти часто зовсiм вiддаленi вiд викладача в просторi або в часi, водночас вони мають можливiсть в будь-яку хвилину пiдтримувати дiалог за допомогою засобiв телекомунiкацiй.

 

Дистанцiйне навчання

  • надає широкий мiжнародний доступ до кращих освiтнiх курсiв нашого унiверситету

  • суттєво збiльшує можливостi традицiйної заочної освiти за рахунок формування освiтнього iнформацiйного середовища, в якому студент самостiйно або пiд керiвництвом викладача може вивчати матерiал, який його цiкавить

  • значно розширює коло людей, котрим доступнi навчальнi ресурси

  • допомогає в здобуттi студентом навичок самостiйної роботи

  • знижує вартiсть навчання

  • дає можливiсть формувати унiкальнi освiтнi программи за рахунок комбiнування курсiв, наданих рiзними освiтнiми закладами

  • має велике соцiальне значення, оскiльки дає можливiсть задовільнити в повному обсязi освiтнi потреби населення

  

 Дистанцiйне навчання - це навчання, при якому надання студентам суттєвої частини навчального матерiалу I значна частина взаємодiї з викладачем, здiйснюється з використанням сучасних iнформацiйних технологiй: супутникового зв'язку, комп'ютерних телекомунiкацiй, нацiонального та кабельного телебачення, мультимедiа, навчальних систем, тощо.

 Вiдмiнною особливiстю ДН є надання студентам можливостi самостiйно отримувати необхiднi знання, користуючись розвинутими iнформацiйними ресурсами, забезпечуваними сучасними iнформацiйними технологiями. Iнформацiйнi ресурси: бази даних та знань, комп'ютернi, в тому числi мультимедiйнi, навчальнi i контролюючi системи, вiдео та аудiо записи, електроннi бiблiотеки поряд з традицiйними пiдручниками i методичними посiбниками створюють унiкальне розподiлене середовище навчання, доступне широкiй аудиторiї.

 Проведення вiдео та телевiзiйних лекцiй, круглих столiв, комп'ютерних вiдео- та текстових конференцiй, можливiсть частих, навiть щоденних, консультацiй з викладачем за допомогою комп'ютерних комунiкацiй роблять взаємодiю студентiв з викладачами навiть бiльш iнтенсивною, нiж при традицiйнiй стацiонарнiй формi навчання.

 Iнтенсивнi телекомунiкацiйнi взаємодiї студентiв мiж собою i з викладачами-консультантами дають можливiсть проводити семiнари та дiловi iгри.

 Дистанцiйне навчання при необхiдностi може включати вiдвiдування студентами навчального закладу, а також поєднуватись з традицiйними формами навчання.

 Динамічне, сучасне дистанцiйне навчання iнтегрує всi iснуючi методи навчання i надає їм якiсно новий рiвень.